Local Calling Guide

Local prefixes

Calling plan types

Reverse direction

Outbound calling from Guymon, TX
NPA;NXX;Rate Centre;Region;Plan Type;Call Type;Monthly Limit;Note;Effective
806;339;Guymon;TX;;;;;
806;979;Guymon;TX;;;;;
575;451;Kenton;NM;;;;;2011-07-01
580;206;Guymon;OK;;;;;
580;253;Adams;OK;;;;;2011-07-01
580;259;Floris;OK;;;;;2011-07-01
580;261;Kenton;OK;;;;;2011-07-01
580;338;Guymon;OK;;;;;
580;349;Goodwell;OK;;;;;
580;361;Bryans Corner;OK;;;;;2011-07-01
580;423;Texhoma;OK;;;;;2011-07-01
580;426;Felt-Wheeless;OK;;;;;2011-07-01
580;461;Guymon;OK;;;;;
580;468;Guymon;OK;;;;;
580;487;Forgan;OK;;;;;2011-07-01
580;516;Felt-Wheeless;OK;;;;;2011-07-01
580;517;Boise City;OK;;;;;2011-07-01
580;518;Keyes;OK;;;;;2011-07-01
580;519;Griggs;OK;;;;;2011-07-01
580;520;Eva;OK;;;;;2011-07-01
580;521;Texhoma;OK;;;;;2011-07-01
580;522;Hooker;OK;;;;;2011-07-01
580;523;Tyrone;OK;;;;;2011-07-01
580;524;Hardesty;OK;;;;;2011-07-01
580;525;Balko;OK;;;;;2011-07-01
580;527;Beaver;OK;;;;;2011-07-01
580;528;Floris;OK;;;;;2011-07-01
580;539;Turpin;OK;;;;;2011-07-01
580;543;Griggs;OK;;;;;2011-07-01
580;544;Boise City;OK;;;;;2011-07-01
580;545;Eva;OK;;;;;2011-07-01
580;546;Keyes;OK;;;;;2011-07-01
580;552;Logan;OK;;;;;2011-07-01
580;553;Laverne;OK;;;;;2011-07-01
580;617;Guymon;OK;;;;;
580;625;Beaver;OK;;;;;2011-07-01
580;646;Balko;OK;;;;;2011-07-01
580;651;Guymon;OK;;;;;
580;652;Hooker;OK;;;;;2011-07-01
580;754;Guymon;OK;;;;;
580;778;Turpin;OK;;;;;2011-07-01
580;817;Texhoma;OK;;;;;2011-07-01
580;837;Logan;OK;;;;;2011-07-01
580;854;Tyrone;OK;;;;;2011-07-01
580;888;Hardesty;OK;;;;;2011-07-01
580;921;Laverne;OK;;;;;2011-07-01
580;934;Gate;OK;;;;;2011-07-01
719;461;Kenton;CO;;;;;2011-07-01
806;827;South Texhoma;TX;;;;;2011-07-01
806;882;South Hardesty;TX;;;;;2011-07-01

Last updated: Tue, 04 May 2021 15:04:27 UTC